Kalmistud

Matmislubasid nii Sininõmme kui Vaivara kalmistule matmiseks väljastab Vaivara kalmistuvaht Aare Objartel.
Vaivara kalmistuvaht Aare Objartel, tel. 5104144

Vaata ka: www.kalmistud.ee
Narva Alekandri kogudusele kuuluvate Sininõmme ja Vaivara vana ning kirikukalmistu

e e s k i r i

Eeskiri korraldab EELK Narva Aleksandri kogudusele kuuluvate Vaivara valla territooriumil asuvate ajalooliste Peeterristi ning Vaivara koguduste kalmistute haldamist, hooldamist ja kasutamist.

Kalmistute hooldamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast. Kalmistute haldamisel juhindutakse Kalmistuseadusest ja Muinsuskaitseseadusest.

Mõisted.

1. Kalmistu on surnute kirstuga või urniga matmiseks eraldatud vajalike rajatistega maa-ala.

2. Hauaplats on ühe surnu kalmistul matmiseks vajalik maa-ala.

3. Perekonnaplats on ühele kasutajale eraldatud mitu hauaplatsi.

4. Urniplats on tuhastatud surnu matmiseks eraldatud maa-ala.

5. Kalmistu haldajaks on EELK Narva Aleksandri kogudus ja koguduse juhatuse poolt ametisse palgatud kalmistuvaht või lepinguliselt vastavat teenust osutav ettevõte.

6. Kalmistu kasutaja on isik, kelle nimele on välja antud hauaplats.

Kalmistu kohta peetakse

a) Kalmistu plaan, kuhu on peale kantud nummerdatud kvartalid, read, hauaplatsid ja rajatised.

b) Toimunud matuste register.

c) Hauaplatside register.

Kalmistute arhiivi säilitab Narva Aleksandri kogudus paberil ja võimalusel elektrooniliselt.

Haldaja

1. Tähistab kalmistu maa-ala.

2. Tähistab kvartalid ja read.

3. Korraldab veevõtukohad.

4. Korraldab prügi ladustamise ja äraveo.

5. Paigaldab teadetetahvli, kus on:

Kalmistu plaan,

Koguduse kantselei aadress ja telefoninumber,

Kalmistuvahi aadress ja telefoninumber,

Osutatavad teenused ja nende hinnad,

Kalmistupühade ajad.

Märkus: arvestades kirikukalmistutele toimuvate matuste väikest arvu, ei ole kalmistuvahi igapäevane kalmistul viibimine nõutav.

Kalmistuvaht registreerib matmised registris, kus näidatakse surnu ees- ja perekonnanimi, isikukood (või sünniaeg ja koht), laen kinnisvara tagatisel viimane elukoht, surmatunnistuse number, matuseloa number ning andmed matuse korraldaja kohta (ees ja perekonnanimi, elukoht ja telefoninumber) ja hauaplatsi number.

Matuseloa väljastab Narva Aleksandri koguduse kantselei või koguduse volitatud esindaja. Kalmistuvaht kontrollib nõutavate dokumentide olemasolu ja suunab vajadusel vormistama puuduvaid dokumente.

Matmise aeg kooskõlastatakse koguduse õpetaja ja kalmistuvahiga.

Tavaliselt suurtel kirikupühadel ja riiklikel pühadel ei maeta.

Kalmistuvaht viibib matuse ajal kalmistul ja on kättesaadav.

Kalmistul osutatakse teenuseid koguduse poolt kinnitatud hindade alusel:

Inventari laenutus,

Matuse korraldamine, sealhulgas hauakaevamine, kinniajamine ja kaunistamine,

Hauaplatsi hooldamine hauaplatsi valdaja soovil,

Hauatähiste ja hauarajatiste valmistamine ja paigaldamine.

Hauaplatside eraldamise tingimused ja kord.

Hauaplatside eraldamise, kalmistu eeskirjade täitmise ja kalmistu korrashoiuga tegeleb kalmistu haldaja.

Hauaplatsid eraldatakse Narva Aleksandri koguduse täisõiguslikele liikmetele tasuta. Vajadusel tuleb esitada dokument täisõiguslikuks liikmeks olemise kohta.

Isikutele, kes ei ole Narva Aleksandri koguduse liikmed, kuid kellel on olemas koht perekonnaplatsil, on hauaplats soodushinnaga.

Kõigi pärast 1945. aastat maetute hauaplatsid tuleb vormistada platsiraamatusse.

Isikutele, kes ei ole Narva Aleksandri koguduse liikmed, eraldatakse hauaplats erandkorras, koguduse õpetaja või selleks volitatud isiku otsusega.

Narva Aleksandri koguduse juhatus võib kirjaliku avalduse põhjal hauaplatsi omandamise tasu vähendada või eraldada mõjuval põhjusel maa tasuta.

Üldjuhul omandatakse hauaplats 25 aastaks. Selle tähtaja täitumisel on hauaplatsi valdajal või pärijatel õigus pikendada lepingut.

Pikendamata lepingu korral ja hooldamata hauaplatside puhul paneb kalmistuvaht välja tahvli kirjaga Jälgimisel. Kui järgneva ühe aasta jooksul hauaplatsi ei trustbuddy korraldata, on kalmistuvahil õigus plats pealematmiseks kasutusse anda.

Ühekohalise hauaplatsi mõõtmed on 2,5 x 1,7 m., kahekohalisel 2,5 x 2,5 m. Pereplatside puhul tuleb suurusel arvestada looduslikke ja muid reaalselt väljakujunenud tingimusi.

Hauda võib kaevata ainult matuseloa olemasolul. Kirstuga matmisel peab hauasügavus olema 2,0 m., pealematmisel 1,5 m., urniga 0,8 – 1 m.

Haua kaevamine toimub kalmistuvahi juhendamisel. Kalmistuvahil on õigus eelistada oma lepingulisi kaevajaid.

Pealematmine võib üldjuhul toimuda 25 aasta möödumisel.

Kui haua kaevamisel tulevad välja varasemad säilmed, asetatakse need süvendisse haua põhja ja kaetakse liivaga. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata ja uus matus maetakse selle peale.

Matmist takistavate varasemate hauatähiste ajutine kõrvaletõstmine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

Uute hauaplatside eraldamisel säilitatakse võimalusel varasemad tähised oma esialgses asukohas. Kui see ei ole võimalik, eraldatakse kalmistul nendele eraldi paik. Hauatähiseid ei visata muu prügi hulka.

Vabadussõja mälestusmärgid kalmistutel on kogudusele üle antud ning kuuluvad koguduse kaitse ja hoolduse alla.

Matus toimub võimalusel ida-lääne suunaliselt (peaga lääne poole), hauatähis pannakse peatsisse.

Matusetalituse viib läbi koguduse õpetaja (või tema poolt volitatud isik).

Haudade avamine ja ümbermatmine toimub Eesti Vabariigi seadustega sätestatud juhtudel ja korras.

Hauaplats

Hauaplatsi korrastab pärast matust matja (platsi valdaja). Ühtlasi jälgib ta, et matusega ei rikutaks ega risustataks naaberplatse.

Hauaplatsi kasutaja on kohustatud paigaldama hauaplatsi piires hauatähise, millel on surnu ees- ja perakonnanimi ning sünni ja surma daatumid.

Hauatähiseks on rist, nimeplaat ja hauasammas.

Hauarajatised on pink, laternad, platsile istutatud puud ja põõsad.

Hauaplatsi kasutaja paigaldatud hauatähised ja rajatised on tema omand.

Omanik on kohustatud korras hoidma hauaplatsi ja sellel asuvad tähised ja rajatised, samuti hauaplatside vahed ja sellega piirnevad teeosad kulutusluotto heakorrastatuna ja puhtana.

Prügi tohib ladustada ainult selleks ettenähtud kohta.

Hauaplatsi kasutaja võib hauaplatsi hooldamiseks sõlmida lepingu kalmistu haldajaga või mõne teise isiku või ettevõttega.

Kalmistul on keelatud:

Matta ilma hauaplatsi kasutamislepinguta ja matmisloata.

Risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutavat ala, tarvitada alkoholi, jalutada koduloomi.

Kasutada mootorsõidukeid ilma haldaja loata.

Matta loomi.

Teha lõket (välja arvatud kooskõlastatud hooldustööde käigus).

HINNAKIRI
Narva Aleksandri koguduse Vaivara ja Sininõmme kalmistutel

Hinnakiri kinnitatud Narva Aleksandri koguduse 21.11.2012 juhatuse otsusega nr. 3/2012